https://www.dushevoi.ru/brands/Santek/boreal/ 
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  A-Z

 

Б.Д. ЛАНОВИК
М.В. ЛАЗАРОВИЧ
В.Ф. ЧАЙКОВСЬКИЙ
ЕКОНОМІЧНА
ІСТОРІЯ
Курс лекцій
2-ге видання, перероблене
За редакцією
професора Б.Д. Лановика
Київ
"Вікар"
2000
Л22
Рецензенти:
М.М. Алексієвець, доктор історичних наук, професор
З.В. Гуцайлюк, доктор економічних наук, професор
Лановик Б.Д., Лазарович М.В., Чайковський В.Ф.
Л22 Економічна історія: Курс лекцій / За ред. Б.Д. Лано-
вика. — 2-ге вид., перероб. — К.: Вікар, 2000. — 300 с. —
(Вища освіта XXI століття).
I8ВN 966-7131-26-2
Посібник створено на основі підручника "Економічна історія
України і світу" (Київ: Вікар, 1999), рекомендованого Міністерством
освіти України для студентів вищих навчальних закладів. Цей під-
ручник визнано фахівцями кращим виданням з даної тематики.
Найважливіші переваги посібника — відповідність програмі
курсу "Економічна історія" і лаконічна форма подання матеріалу.
У книзі наводяться також програма, тематика і плани семінарських
занять, індивідуальні завдання з цього курсу для студентів-заочни-
ків, короткий словник основних термінів і список рекомендованої
літератури. Це робить посібник зручним у користуванні й доступ-
ним для кожного студента.
Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, викла-
дачів, усіх, хто цікавиться історією економіки України і світу.
ББК 65.5я73
I8ВN 966-7131-26-2
> Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович,
В.Ф. Чайковський, 1999
) Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович,
В.Ф. Чайковський, зі змінами, 2000
' Видавництво "Вікар", 2000
ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА..................................................................... 15
Лекція І. ВСТУП.................................................................... 18
1. Предмет та завдання економічної історії ......... 18
2. Місце економічної історії в системі наук......... 20
3. Критерії періодизації курсу ........................... 21
Частина перша. ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ СВІТУ ......... 23
Лекція II. ГОСПОДАРСТВО СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ
(від найдавніших часів до У ст. н. е.)....................23
1. Періодизація та основні риси господарства пер-
вісного суспільства........................................ 23
2. Господарство та соціально-економічні відноси-
ни у країнах Стародавнього Сходу .................. 24
3. Економічні причини розквіту та занепаду країн
античного світу............................................. 26х
Лекція III. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЗАХІДНОЇ
ЄВРОПИ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
(V — XV ст.) .............................................................35
1. Основні риси та періодизація феодального гос-
подарства ..................................................... З 5
2. Форми землеволодіння та соціально-економічні
відносини в епоху середньовіччя .................... 36
3. Середньовічні міста. Ремесла. Цехи ................ 39
4. Внутрішня і зовнішня торгівля. Фінанси......... 43
Лекція IV. МАНУФАКТУРНИЙ ПЕРІОД СВІТОВОЇ
ЕКОНОМІКИ............................................................. 47
1. Передумови і наслідки Великих географічних
відкриттів .................................................... 4 7
2. Основні фактори становлення індустріального
суспільства. Мануфактури ............................. 49
3. Соціально-економічні передумови і наслідки
Нідерландської революції (1566—1609 рр.) .....50
4. Англійська революція 1640—1660 рр.: еконо-
мічні причини і наслідки............................... 52
5. Особливості генези індустріального суспільства
у Франції ..................................................... 56
6. Соціально-економічні передумови і наслідки
війни північноамериканських колоній за неза-
лежність ...................................................... 58
Лекція V. ПРОМИСЛОВИЙ ПЕРЕВОРОТ У ПРОВІДНИХ
КРАЇНАХ СВІТУ...................................................... 61
1. Промисловий переворот в Англії: передумови,
хід, наслідки................................................. 61
2. Особливості промислового перевороту у Франції 64
3. Особливості промислового перевороту
у Німеччині.................................................. 66
4. Промисловий переворот у СІЛА ...................... 68
Лекція VI. ГОСПОДАРСТВО ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ
в останній третині XIX — на початку XX ст......72
1. Прогрес науки, техніки і технології виробни-
цтва в останній третині XIX ст....................... 72
2. Економічне піднесення СІЛА та Німеччини...... 75
3. Основні фактори промислового відставання
Англії та Франції ......................................... 78
4. Становлення Індустріального суспільства
в Японії ....................................................... 81
5. Міжнародні економічні відносини................... 82
Лекція VII. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО У МІЖВОЄН-
НИЙ ПЕРІОД ............................................................86
1. Економічні наслідки першої світової війни .....86
2. План Дауеса та його наслідки ........................ 88
3. Господарство розвинутих країн у 20-ті роки .... 89
4. Світова економічна криза 1929—1933 рр. ........ 92
5. Господарство розвинутих країн світу
у 30-х роках ................................................. 94
Лекція VIII. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПРОВІДНИХ
КРАЇН СВІТУ в 1939—1990-х роках................... 102
1. Економіка провідних країн в роки другої
світової війни ............................................. 102
2. План Маршалла .......................................... 106
3. Передумови та наслідки прискореного розвит-
ку Німеччини та Японії............................... 107
4. Динаміка та структурні зміни світового госпо-
дарського розвитку другої половини XX ст. ... 112
5. "Спільний ринок" — Європейський Союз ...... 118
Лекція IX. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНО-
МІКИ ПЕРЕХІДНИХ СУСПІЛЬСТВ ТА КРАЇН,
ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ ...........................................121
1. Господарство країн з перехідною економікою 121
2. Країни, що розвиваються .............................. 126
3. Нові індустріальні країни ............................ 130
Частина друга. ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 136
Лекція X. ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
у період від найдавніших часів до V ст. н. е. .... 136
1. Основні здобутки господарства первісних
племен. Трипільська культура ..................... 136
^. І оснодарство скіфів та античних міст-держав
українського Причорномор'я ........................ 138
3. Економічний розвиток східнослов'янських
племен .......................................................141
Лекція XI. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇН-
СЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
(V — XVI ст.).......................................................... 146
1. Форми і характер землеволодіння в Київській
державі. Категорії залежного населення ....... 146
2. Міста, ремесла, торгівля у Київській Русі ....... 149
3. Господарство України—Русі періоду роздроб-
леності та монголо-татарського поневолення
(XII — середина XIV ст.) ............................. 153
4. Економічне становище українських земель
у литовсько-польські часи............................ 154
Лекція XII. ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
у XVII — XVIII ст. ................................................162
1. Еволюція аграрних відносин в козацько-геть-
манську добу .............................................. 162
2. Мануфактурний період української промисло-
вості .......................................................... 166
3. Внутрішня і зовнішня торгівля. Формування
українського національного ринку................ 169
4. Господарство Запорізької Січі ...................... 173
Лекція XIII. ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ в XIX ст. ......177
1. Промисловий переворот в Східній Україні..... 178
2. Аграрна реформа 1848 р. в Австрійській
імперії і в Західній Україні ......................... 181
3. Селянська реформа 1861 р. в Росії та її здій-
снення в Україні ......................................... 183
4. Промисловий розвиток західноукраїнських
земель........................................................ 185
5. Фінансова політика ..................................... 187
Лекція XIV. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ
наприкінці XIX — початку XX ст. ...................... 189
1. Індустріалізація в Україні............................ 189
2. Зрушення в сільському господарстві. Столи-
пінська аграрна реформа...........
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
 https://sdvk.ru/Dushevie_kabini/Niagara/ 

 Cersanit Royal Stone