https://www.dushevoi.ru/products/vodonagrevateli/80l/Thermex/ 

 

М. М. Страхов
Історія
ДЕРЖАВИ
І ПРАВА
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Допущено
Міністерством освіти України.
Підручник для студентів юридичних • , спеціальностей вищих }• закладів освіти і*1
І, :е І-и, а-
Харків ої «Право» 3"
1999
і З
ББК 67.2 С83
Рецензенти:
О. О. Чувпило, д-р істор. наук, проф. (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна); Л. О. Зайцев, канд. юрид. наук, доц. (Університет внутрішніх справ МВС України)
Художник-оформлювач В. М. Зеленько
Страхов М. М.
С 83 Історія держави і права зарубіжних країн: [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти]. — Харків: Право, 1999. —416 с. І5ВК 966-7146-25-1.
У підручнику, відповідно до програми курсу «Історія держави і права зарубіжних країн» і з урахуванням останніх досягнень історико-правової науки, висвітлюється історія виникнення, розвитку і функціонування державно-правових систем Стародавнього світу, Середньовіччя, Нового і Новітнього часу. Детально аналізується зміст державно-правових процесів, розкриваються як загальні закономірності державно-правового розвитку, так і специфічні риси історії окремих держав або систем права.
Підручник підготував доктор юридичних наук, професор Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Академії правових наук України М. М. Страхов.
Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів^
ББК 67.2
© Страхов М. М., 1999 © Зеленько В. М., художнє оформлення, 1999 ©«Право», 1999
IЗВN 966-7146-25-1
ВСТУП Ч
Історія держави і права зарубіжних країн за своїм характером є передусім правовою дисципліною, а тому входить до основних навчальних курсів, що становлять невід'ємну частину і необхідний елемент вищої юридичної освіти. Вона вивчає загальні та специфічні риси виникнення, розвитку і функціонування держави і права у різних народів з найдавніших часів до наших днів.
Історія держави і права зарубіжних країн розкриває конкретні процеси розвитку державно-правових інститутів і явищ, що минають в хронологічній послідовності і проявляються в певному історичному просторі. А це означає, що при вивченні цієї дисципліни доводиться мати справу з величезним обсягом інформації, яка стосується державно-правового розвитку багатьох зарубіжних країн і охоплює проміжок часу приблизно в п'ять-шість тисячоліть.
Знання фактичного матеріалу при вивченні історії держави і права необхідне і обов'язкове. Без цього не існує і не може бути науки історії. Йдеться не тільки про необхідність мати чітке уявлення про місце розташування держави або час її існування. До фактів історії держави і права зарубіжних країн належать найрізноманітніші явища: правовий статус соціальних груп населення, структура державного апарату, судова система, характер військової організації, джерела права, окремі правові інститути і т.д.
Історія держави і права зарубіжних країн — методологічна наука, яка дає можливість глибоко увійти в єдиний в усій величезній різноманітності і суперечливості процес розвитку держави і права. Знання фактичних деталей ще не є достатнім для опанування курсом історії держави і права. Факти треба вміти узагальнити і пояснити, визначити їх місце і роль у державно-правовому розвитку. Тому Дуже важливо, вивчаючи історію держави і права зарубіжних країн, бачити в ній не суму різнорідних фактичних даних, які слід запам'ятати, а насамперед найважливіші закономірності розвитку держави і права, ілюстрацією і підтвердженням яких є певні факти. Тільки за такої УМОВИ можна збагнути весь процес державно-правової історії, про-
Вступ
стежити як на історичних проміжках виникали і удосконалювалися державно-правові інститути, що-функціонують досі. Світовий досвід говорить про те, що історія людства не сума випадкових складових частин, а закономірний взаємопов'язаний поступальний процес.
Хоч як своєрідно складалася історія окремих народів, держав і систем права, в їхньому розвитку проступає багато спільних рис, єдиних закономірностей. І одним із основних завдань історії держави і права зарубіжних країн є розкриття загальних закономірностей державно-правового розвитку. Адже конкретні факти про форми правління і державного устрою або правових інститутів, що діють у тій або іншій країні, важливі і корисні лише тоді, коли в них можна побачити властивості певної історичної системності, коли вони допомагають зрозуміти процеси державно-правового розвитку, що минають протягом століть та тисячоліть.
Щоб пізнати об'єктивні закономірності, необхідно, використовуючи порівняльно-історичний метод, виявити загальне і особливе в розвитку різних держав або систем права. Лише тоді історія держави і права зарубіжних країн постане перед нами не як безкрайній калейдоскоп дат, подій та інститутів, а як закономірна зміна певних державних форм і систем права, властивих'усім народам, які знаходяться на тій чи іншій стадії розвитку. Тільки на такій основі і з'явиться можливість для глибокого всебічного вивчення історії держави і права зарубіжних країн.
Використання порівняльного методу дає можливість викласти матеріал не за окремими країнами чи державами, а узагальнено, групуючи його за державно-правовими інститутами, у межах певного періоду або регіону. Такий метод набуває особливої переваги при висвітленні історії держави і права Стародавнього світу і Середньовіччя. А тому в підручнику, там, де це можливо, широко застосовується метод викладу матеріалу за державними інститутами або галузями права.
Як свідчить досвід викладу історії держави і права зарубіжних країн, значні труднощі виникають, коли доводиться описувати структуру центральних органів влади і управління якоїсь окремої держави, організацію її місцевого апарату, судову систему і т.д. Ще складнішими бувають спроби пояснити і зрозуміти еволюцію державного ладу, показати зміни, які тут відбуваються. Між іншим, вирішити ці проблеми і уникнути труднощів можна за допомогою схем державного устрою чи державно-правового розвитку. Чіткість, ясність, сис-
Вступ
гемаїїпаиія і навіть певний аналіз — такі можливості дає побудова відповідних схем для відображення інститутів держави І права. Широке використання подібних державно-правових схем є однією із характерних рис цього підручника.
Навчити осмисленому розумінню державно-правових явищ і інститутів, умінню бачити їх у взаємодії, суперечливому розвитку можна лише спираючись на науково-обґрунтовану періодизацію історії держави і права зарубіжних країн шляхом поділу всього державно-правового матеріалу на періоди або етапи, в межах яких розкривається єдина, загальна для всіх держав закономірність.
Методологічно вірно побудована періодизація допомагає узагальнити попередній шлях державно-правового розвитку, краще зрозуміти сутність теперішньої його стадії та накреслити перспективи подальшого розвитку держави і права.
На жаль, проблема періодизації ще досі не отримала остаточного вирішення. Насамперед необхідно визначити критерій, що буде покладений в основу періодизації історії держави і права зарубіжних країн. Вибір тут досить широкий.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
 https://sdvk.ru/Sanfayans/Unitazi/Uglovye/ 

 bestile