roca inspira раковина 
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  A-Z

 

@B1 = Звернення
до
читача
@B2 = 6
@B1 = <169>Вiдродження
несе
Христос
тобi<170>
@B2 = 7
@B1 = Проповiдь
на
горi
@B2 = 7
@B1 = Моя
Укра<200>но,
схились
перед
Богом!
@B2 = 9
@B1 = Мо<219> свiдоцтво
@B2 = 10
@B1 = Молитва
покаяння
@B2 = 12
@B1 = Переображення
@B2 = 12
@B1 = Ти тiльки
прийди
до
Христа
на
хрестi
@B2 = 13
@B1 = Ранкова
зоря
@B2 = 14
@B1 = Господь,
прости
нас!
@B2 = 14
@B1 = Укра<200>но
моя,
з Христом
<197> воля
твоя
@B2 = 15
@B1 = У тяжку
хвилину
@B2 = 16
@B1 = Вкажи
менi
путь
@B2 = 16
@B1 = Зда<219>ться
часом
<197> я,
як
та
Марiя
@B2 = 17
@B1 = Його
iм'я
@B2 = 18
@B1 = Побажання
в день
вiнчання
@B2 = 18
@B1 = Молитва
@B2 = 18
@B1 = Божа
любов
@B2 = 19
@B1 = Слава
Господу
Христу
@B2 = 20
@B1 = Мiй
Спаситель
@B2 = 21
@B1 = Я дякую
тобi
@B2 = 22
@B1 = Довго
я
по
свiтi
блукала
@B2 = 23
@B1 = О, Спаситель
мiй
@B2 = 23
@B1 = Молитва
@B2 = 24
@B1 =
@B1 =
@B1 = Величие
@B2 = 25
@B1 = Свет
любви
@B2 = 26
@B1 = Прославление
@B2 = 26
@B1 = Твоя
любовь
@B2 = 27
@B1 = <169>Хвалите
Господа,
все
народы...<170>
@B2 = 28
@B1 = Моим
братьям
и сестрам,
остающимся
и отъезжающим
@B2 = 28
@B1 = С Новым
годом!
@B2 = 29
@B1 = Что
вину
мне
может
смыть
@B2 = 31
@B1 = Склонитесь
пред
крестом
@B2 = 32
@B1 = Ты
приди
ко
Христу
@B2 = 34
@B1 = Господь,
я
люблю
Тебя
@B2 = 35
@B1 = Господь,
удержи
нас
от
грешных
путей
@B2 = 36
@B1 =
@B1 =
@B1 = Redeemer
@B2 = 38
@B1 = The Morning Star
@B2 = 38
@B1 = Gratitude
@B2 = 39
@B1 = Crucifixion
@B2 = 39
@B1 = The Gospel according to John
@B2 = 40
@B1 = I'm like the Samaritan woman
@B2 = 41
@B1 = Immanuel
@B2 = 41
@B1 = <169>You are my rock and my salvation<170>
@B2 = 42
@B1 = <169>Show me the way I should go, o Lord!<170>
@B2 = 42
@B1 = <169>Jesus, Holy One<170>
@B2 = 43
@B1 = <169>O Lord, keep me from deceitful ways<170>
@B2 = 44
@B1 = <169>I prase the Lord with all my heart!<170>
@B2 = 44
@ZAGL = ЗВЕРНЕННЯ ДО ЧИТАЧА
Бiльша
частина
мого
свiдомого
життя
припала
на
перiод
полiтичного,
економiчного
та
духовного
<169>застою<170> на
мо<200>й
рiднiй
Укра<200>нi.
Так
само
складався
i мiй
особистий
шлях.
Невдачi
у
шлюбi,
вiдсутнiсть
друзiв,
самотнiсть
у
тяжкi
хвилини
життя
супроводжували
мене,
i я
не
могла
вирватися
з обiймiв
вiдчаю.
Виросла
в сiм'<200> вчи<%-2>телiв,
i хоча
вони
дали
менi
добру
освiту,
проте
не
навчили
основного
<197><%0> як
вiрити
i пiзнати
Бога
i Спасителя
Iсуса
Христа.
Але
наша
душа,
що
створена
по
образу
Божому,
прагне
до
вiдносин
з Ним,
i нiщо
не
може
заповнити
ту
порожнечу,
що
iсну<219> у
серцi
людини.
В тяжкi
хвилини
я
почала
звертатися
до
Бога
за допомогою,
тягнуло
вiдвiдувати
Церкву,
куди
я
деколи
забiгала,
щоб
поставити
свiчку
та
написати
iмена
померлих
та
живих
дорогих
для
мене
людей.
Я не
мала
Бiблi<200> або
Нового
Заповiту
i не
знала,
що
таке
<218>вангелi<219>. I хоча
друге
замiжжя
склалося
непогано,
народилися
два сина,
росла
донька-помiчниця,
але
я
все
ж таки
не
була
щаслива.
I ось
у
мо<219>му
домi
з'явився
Новий
Заповiт,
i вiн
став
любимою
мо<219>ю
книгою,
<216>з сторiнок яко<200> вiдкрився
менi
образ
Божого
Сина
Iсуса
Христа.
Мене
дивували
Його
слова:
<169>Я <219> шлях,
iстина
i життя<170> i я
не
могла
зрозумiти,
що
вони
означають.
I взагалi
я
багато
чого
не
розумiла
в цiй
книзi,
але
кожний
день
щось
тягло
мене
знову
i знову
вiдкривати
<200><200> i читати.
Це було
в тi
благословеннi
для
Укра<200>ни
роки,
коли
Слово
Боже
вперше
вiльно
залунало
в Укра<200>нi.
Але
багатьом
iз нас
знову
не
було
часу
прислухатися.
Менi
теж.
Iнтенсивна
робота
в Iнститутi
вдосконалення
лiкарiв,
клiнiка,
пiдготовка
до
лекцiй,
науковi
пошуки,
з'<200>зди i конференцi<200>, праця
над
докторською
дисертацi<219>ю,
сiм'я
не
залишали
вiльного
часу.
I ось
одного
разу
я
побачила
об'яву
в метро,
яка
запрошувала
вiдвiдати
Богослужiння
християн,
послухати
проповiдь
Слова
Божого,
спiви
та
вiршi,
що
прославляють
Iсуса
Христа.
<%-2>Подумала
зразу:
<169>Пiду!<170> Прибiгла
додому
i запросила
сво<200>х
домашнiх
<197><%0> чоловiка
i синiв
<197> пiти
з<216> мною.
Але
вони
вiдмовилися:
щось
цiкаве
йшло
по
телебаченню.
Пiшла
сама,
але
скоро
перестала
вiдчувати
самотнiсть.
Навкруги
сидiли
люди,
якi
посмiхались
менi,
радiсно
спiвали,
якесь
свiтло
я
бачила
на
<200>хнiх
обличчях.
I коли
в кiнцi
Богослужiння
було
прикликано
тих,
хто
хоче
покаятися
у
грiхах
та
прийняти
Iсуса
Христа
як
особистого
Спасителя,
я
ступила
крок
уперед
i повторила
молитву.
З того
часу
багато
що
змiнилося
у
мо<219>му
життi.
Тепер
я
радiсна
i щаслива
i ви це
зможете
зрозумiти,
коли
прочита<219>те
цю
книгу.
Через
кiлька
мiсяцiв
мiй
чоловiк
Ярослав
зробив
цей
самий
крок,
а слiдом
за ним
i дiти.
Тепер
ми
всi
радi<219>мо,
що
Iсус
Христос
знайшов
нас
i змiнив
наше
життя.
@PODP = Наталiя
Iроденко
@G1 = Все,
що
ми
ма<219>мо,
дав нам
Господь
@G2 = Нехай
щастя
народження
вiд Духа
Святого,
життя
з Iсусом
Христом
пiзнають
всi
люди
на
Землi!
@G3 = Одержанi
кошти
будуть
використанi
для
служiння
Господу,
проповiдi
Слова
Божого
в Укра<200>нi
@G5 = Ми дяку<219>мо
Господу,
який
забезпечив
видання
книги
через
спонсорiв
Петра
та
Iрину
Хазiних.
Нехай
Господь
рясно
благословить
<200>х
та
<200>хню
родину
@G4 = Авторськi
права
закрiпленi.
Книга
не
може
бути
перевидана
без узгодження
з авторами
@G1 = Все,
что
у
нас
есть,
дал
нам
Господь
@G2 = Пусть
счастье
рождения
от
Духа
Святого,
жизни
с
Иисусом
Христом
познают
все
люди
на
Земле!
@G3 = Полученные
средства
будут
использованы
для
служения
Господу,
проповеди
Слова
Божьего
на
Украине
@G5 = Мы
благодарим
Господа,
который
обеспечил
издание
книги
через
спонсоров
Петра
и Ирину
Хазиных.
Пусть
Господь
Бог
щедро
благословит
их
и их
семью
@G4 = Авторские
права
закреплены.
Книга
не
может
быть
переиздана
без согласования
с
авторами
@G1 = Everything that we have, God gave us
@G2 = Let the happiness of being born
from the Holy Spirit and life through Jesus Christ
be known by people throughout the world!
@G3 = Money received will be used
for service to God preaching
God's Word in Ukraine
@G5 = We thank God
<%-3>who provided for the publication of this<%0> book, through sponsors
Peter and Irene Khazin. Let the Lord abundantly bless
them and their family
@G4 = Copyright is reserved.
Any poem of the book cannot be reprinted
without authors' permission
@NP1 = Вiдродження
несе
Христос
тобi,
@P1 = Кра<200>нi,
де живеш,
тво<200>й
сiм'<200>.
@P1 = Всi,
хто
почу<219> Слово
це
святе,
@P1 = Хай
знають:
в щастя
край
Воно
веде!

@P1 = Воно
<219> правда,
сила
i життя,
@P1 = Бо
кличе
всiх
людей
до
каяття!

@P1 = Вже час
тобi
примирення
знайти
@P1 = З Тим,
Хто
створив
iснуючi
Свiти.
@P1 = Вiддай
Йому
честь,
шану
i любов,
@P1 = Усi
грiхи
змива<219> Його
кров.

@P1 = Христос
<219> Правда,
Шлях
твiй
i Життя,
@P1 = Вiн
кличе
i тебе
до
каяття!
@NP2 = ПРОПОВIДЬ НА ГОРI
@P4 = Тiснить
народ
Спасителя
<197> Месiю,
@P4 = I мусить
пiднятись
на
гору
Вiн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 https://sdvk.ru/ekrany-dlya-vann/alavann-mdf-crystal-15-product/ 

 напольная плитка под камень